FRAPZ

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Fundacja powstała w grudniu 2002 r. z inicjatywy fundatora Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o.

Cele statutowe Fundacji:

 • Przeciwdziałanie bezrobociu
 • Wspieranie rozwoju lokalnych społeczeństw, a zwłaszcza działalności społecznokulturalnej, naukowej, oświatowej, informacyjnej oraz socjalnej, a także w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zabytków
 • Wspieranie demokracji i ochrona praw człowieka
 • Rozwój gospodarczy regionów poprzez wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej poprzez realizację usług na rzecz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych.

Fundacja aktywnie współuczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym regionu od momentu założenia w 2002 roku, a swoje cele statutowe realizuje m.in. poprzez działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną, charytatywną, pośrednictwo pracy. Współpracuje m.in. z organami administracji publicznej, instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz rynek pracy, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi.

Działalność Fundacji realizowana jest m.in. w oparciu o posiadane certyfikaty oraz zaświadczenia, w tym:

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00045/2004 wraz z aktualizacją dokonaną w 2017r.
 • Certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr rejestru – 681/1a)
 • Certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa zawodowego (nr rejestru – 681/4)

Ponadto od 9 kwietnia 2004 roku Fundacja jest zarejestrowana, jako jednostka pożytku publicznego, co oznacza, iż można przekazywać Fundacji 1,5% podatku na rzecz realizacji w/w celów statutów. Szczegółowe informacje o jednostkach pożytku publicznego znajdują się na stronie www.pozytek.ngo.pl 

Obecnie Fundacja podejmuje działania m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, mającego na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz w ramach Programu Erasmus+, którego działania koncentrują się na wzmocnieniu organizacji pozarządowych m.in. poprzez zwiększenie wpływu młodzieży na decyzje dotyczące życia obywateli. Projekty współfinansowane ze środków unijnych Fundacja realizuje od wielu lat, poczynając od perspektywy finansowania 2004-2006 (ZPORR, SPO RZL, SPO WKP), później 2007-2013 (PO KL), poprzez 2014-2020 (RPO WSL, FIO, ASOS), aż do obecnej 2021-2027.

Realizowane projekty dedykowane są różnym grupom docelowy w tym m.in.

 • Osobom w wieku między 15 a 29 lat
 • Osobom powyżej 30 roku życia
 • Osobom, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami
 • Osobom z grup wykluczonych społecznie (m.in. zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej będące osobami z niepełnosprawnościąmi)
 • Osobom z niepełnosprawnościami
 • Osobom, które ukończyły 60 rok życia
 • Przedsiębiorcom
 • Przedsiębiorstwom społecznym oraz organizacjom pozarządowym.

Więcej szczegółów dotyczących projektów oraz możliwości wzięcia udziału przez osobę indywidualną lub przedsiębiorcę na stronie:

Obecnie prowadzone projekty dostępne są na stronie internetowej FRAPZ

Dodatkowo Fundacja kontynuuje działania, jako agencja zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie kraju oraz poradnictwa zawodowego wspierając:

 • Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
 • Pracodawców oferując usługi doradztwa personalnego.

Ponadto Fundacja organizuje szereg zróżnicowanych szkoleń, które prowadzone są przez doświadczonych praktyków. Szkolenia są przygotowywane indywidualnie dla każdej grupy docelowej poprzez wcześniejszą analizę potrzeb szkoleniowych grupy i w odniesieniu do wymogów rynku pracy/pracodawcy. Są to szkolenia obejmujące swoim zakresem m.in. działalność gospodarczą, aspekty „miękkie” dot. doskonalenie umiejętności społecznych i interpersonalnych, obsługę komputera i programów komputerowych w obszarze ECDL, czy też szkolenia typowo zawodowe (np. opiekun terenów zielonych, malarz-tapeciarz).

Jednocześnie Fundacja prowadzi działalność charytatywną przekazując otrzymany 1,5% wsparcia finansowego na m.in.:

 • Propagowanie i organizację działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Propagowanie i organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Realizację projektów
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, posiada wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną i zaangażowaną kadrę zarządzającą oraz projektową. Nasi pracownicy uczestniczą w specjalistycznych kursach i szkoleniach zdobywając nowe umiejętności oraz podnosząc swoje kwalifikacje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Sprawozdania z działalności dostępne są na stronie internetowej FRAPZ

Dane kontaktowe:

41-205 Sosnowiec
ul. Mazowiecka 5   
tel. (032) 785 42 21
email: biuro@frapz.org.pl

KRS 0000144428 
NIP 629-22-38-414 
REGON 277947710