ZAMÓWIENIE ZASTRZEŻONE DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Szanowni Państwo, 14 października Prezydent RP podpisał nową ustawę – Prawo zamówień publicznych. Ustawa jest ważnym krokiem ku usprawnieniu całego systemu zamówień publicznych i zwiększeniu dostępu do rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw. W nowym Pzp znalazło się też miejsce dla spółdzielni socjalnych – podmiotów, których celem jest społeczna i zawodowa reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem. …

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 28.10.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć …

OGŁOSZENIE KONKURSU DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM „ASY ŚLĄSKIEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019”

Uchwałą nr 2313/74/VI/2019 z dnia 11 października 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, w szczególności poprzez: posiadanie odpowiedniego potencjału, w tym ekonomicznego i kadrowo-organizacyjnego, zapewniającego możliwości do dalszego rozwoju podmiotu, podejmowanie wartościowych inicjatyw z punktu …

Zapraszamy na webinarium dot. zakresu finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (2021 – 2027)

Webinarium dedykowane omówieniu zgłaszanych uwag do propozycji dotyczących propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE (2021- 2027 (25.09.2019). Eksperci: Cezary Miżejewski (OZRSS) i Andrzej Radniecki (MRPiPS). Webinarium zorganizowano w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES).

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 30.09.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć …

III Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES

W dniach 14 i 15 października 2019 roku w Hotelu Novotel Airport w Warszawie odbędzie się spotkanie sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – trzecie wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, realizowane w ramach projektu Forum aktywności OWES, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas dwudniowego spotkania będziemy dyskutować o przyszłości ekonomii …

Regionalny Konkurs Grantowy – 7 października 2019 roku, do godziny 12.00

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia, a wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00. O granty mogą ubiegać się organizację ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców: miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, organizacje pozarządowe, …

Raport z konsultacji propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (2021 – 2027)

Podsumowanie spotkań makroregionalnych z przedstawicielami ROPS, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, IZ i IP RPO oraz spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej. W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” rozpoczęto jesienią 2018 r. prace eksperckie nad przygotowaniem propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej ze środków Unii Europejskiej, które mogą stanowić podstawę prac nad …

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie usług doradztwa specjalistycznego określonego w Zapytaniu ofertowym nr 03/9.3.1/OWESCW/2019 z dnia 23.08.2019

Poniżej przedstawiamy informację o wybranym Wykonawcy na prowadzenie usług doradztwa specjalistycznego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. W części I – Doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym: Do podpisania umowy rekomendowana została firma: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk, ul.Głogowska 30, 40-661 Katowice Tomasz Gzela, ul. Łętowskiego 5a/3, 43-648 …

12.09.2019 r. POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych – dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczynamy! Pierwsze Doradztwo Zawodowe

Doradca zawodowy – udziela pomocy w wyborze kierunku kształcenia, rozwoju, w formie indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową Uczestnika/czki Projektu, a także potrzeby pracodawcy.Doradztwo zawodowe będzie realizowane u Pracodawcy będącego Beneficjentem projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Wspieramy… FUNDACJA OFIARUJ SERCE

Przedstawiamy ciekawe inicjatywy, które powstały w ramach naszego projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego, możemy realizować nasz cel, którym jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez …

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 03.09.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć …

Polski projekt w finale Konkursu Komisji Europejskiej RegioStars Awards 2019 – Zapraszamy do głosowania!

Wspierajmy się !!!Chcielibyśmy prosić o aktywne uczestnictwo w głosowaniu nad projektem (jedynym z Polski, który dostał się na krótką listę), dotyczącym innowacyjnej aplikacji internetowej na usługi sąsiedzkie o charakterze m.in. opiekuńczym, który został złożony w konkursie w ramach działania 7.6 RPO. Zachęcamy bardzo do głosowania i upowszechniania tej informacji.     Zwracamy się do Państwa z ogromną …

Aktualizacja Regulaminu Projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Szanowni Państwo,pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 27.08.2019 r. na stronie internetowej OWES w zakładce Dokumenty opublikowaliśmy zaktualizowany Regulamin Projektu Zmiany dotyczą kryteriów oceny wniosków o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego ujętych odpowiednio w §15 oraz §16 Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się.

Zaproszenie do składania ofert na realizację doradztwa specjalistycznego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradztwa specjalistycznego dla Podmiotów Ekomonii Społecznej w ramach projektu. Zakres doradztwa specjalistycznego:1. Doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów Ekonomii Społecznej. 2. Doradztwo specjalistyczne w zakresie księgowo-podatkowym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów Ekonomii Społecznej. 3. Doradztwo specjalistyczne w zakresie osobowym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów …

Rozmiar czcionki
Duży kontrast