O OWES

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej: OWES) to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce. OWES-y świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej. Pomagamy również w pozyskiwaniu dotacji, na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami prowadzi OWES dla subregionu Centralno-Wschodniego, w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie dla poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

 • Wartość projektu: 23 691 232,82 zł
 • Wartość dofinansowania: 23 310 221,17 zł
 • Wartość dofinansowania z UE: 20 137 547,89 zł

Projekt polega na:

 1. Świadczeniu profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierania powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
 2. Świadczeniu na poziomie lokalnym usług animacyjnych, służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.
 3. Wsparciu dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparcie dla 1192 osób) za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej.
 4. Świadczeniu pomocy zarówno dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i nowo tworzonych PES, w tym przedsiębiorstw społecznych (usługi szkoleniowo-doradcze, „dotacje” na tworzenie nowych miejsc pracy oraz „wsparcie pomostowe”.

OWES funkcjonuje na obszarze subregionu Centralno-Wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa, miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego oraz zawierciańskiego.

Główny cel projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu). Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych
i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu (trwałość projektu).

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 420 miejsc pracy.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami zapewni wsparcie zatrudnienia osób wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, placówek opiekuńczo wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu placówek będących uczestnikami projektu.

OWES założenia projektu będzie realizował wraz z Partnerami na poszczególnych obszarach:

 • Lider – Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Sosnowiec, Chorzów, pow. będziński
 • Partner 1 – Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY
  pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza
 • Partner 2 – Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”
  pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza
 • Partner 3 – „PRO-INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska
  Świętochłowice, Siemianowice Śląskie

Okres realizacji projektu: 14.12.2018 – 31.12.2023

Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES dostępnym w Dokumentach.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej pomocy.

Poniżej lista akredytacji OWES: