Aktualizacja Regulaminu Projektu OWES oraz Umowy o podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo,
pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 13.01.2020 r. na stronie internetowej OWES w zakładce Dokumenty opublikowaliśmy zaktualizowany Regulamin Projektu oraz zaktualizowaną Umowę o podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe.

W przypadku Regulaminu Projektu zmiany dotyczą:

w paragrafie 2, ust. 2 pkt. a), d) i e) otrzymały brzmienie:
„a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją wskazaną
w paragrafie 1 ust. 8 pkt. p) słownika pojęć, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, pozostających bez zatrudnienia”
„d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pozostających bez zatrudnienia”
„e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, pozostających bez zatrudnienia”

w paragrafie 4, dodano ust. 21 o brzmieniu:
„Grupa inicjatywna w terminie maksymalnie 3 miesięcy od otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu formularza zgłoszeniowego grupy inicjatywnej zobowiązana jest złożyć wnioski, o których mowa w paragrafie 9 niniejszego regulaminu wraz z biznes planem przedsięwzięcia.  Brak złożenia w/w  dokumentów w wymaganym terminie zamyka możliwość dalszego procedowania w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz powoduje konieczność ponownego złożenia formularza, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu”.

paragraf 7 ust.15 pkt. a) otrzymał brzmienie:
„zapewnienia trwałości miejsc pracy przez okres minimum 19 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz”

paragraf 16 ust.13 otrzymał brzmienie:
Co do zasady nie ma możliwości wypłaty kolejnej transzy wsparcia pomostowego
bez wcześniejszego złożenia przez BP rozliczenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej oraz jego akceptacji przez Beneficjenta”

w paragrafie 18 dodano ust. 2 o brzmieniu:
„Umowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  może zostać podpisana po zaakceptowaniu przez Beneficjenta końcowego rozliczenia podstawowego wsparcia pomostowego.”

We wzorze Umowy o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego dodano załączniki od 5 do 7, które Beneficjent pomocy jest zobowiązany dostarczyć w przypadku zawierania Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego tj.:

Załącznik nr. 5
Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu przez Beneficjenta pomocy ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i/lub Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Załącznik nr. 6
Zaświadczenie z US o niezaleganiu przez Beneficjenta pomocy z uiszczaniem podatków.

Załącznik nr. 7
Kopie umów o pracę/aneksów do umów o pracę z osobami zatrudnionymi u Beneficjenta pomocy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią powyższych dokumentów.