AKTUALIZACJA Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i w przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany instrument wsparcia skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) działających na terenie subregionu centralno-wschodniego województwa śląskiego. Instrument umożliwia dokonywanie przez OWES do końca marca 2021r. zakupów produktów i usług służących przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 od tych PES i PS, które znajdują się w trudnej sytuacji (zgodnie z pkt. 2 FORMULARZA) w następstwie wystąpienia COVID-19. Realizacja wsparcia odbywa się przy współpracy OWES z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Instytucją Zarządzającą RPO WSL, której rolę pełni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Procedura zakupów_COVID 19_aktualizacja_19.01.2021

Oferta_COVID-19_aktualizacja_19.01.2021

Formularz o przyznanie wsparcia_COVID-19_aktualizacja_19.01.2021

Protokół_COVID-19_aktualizacja_19.01.2021