Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 01.04.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu po stronie Lidera projektu – Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.

Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć pracę nad biznes planem przedsięwzięcia.

W przypadku inicjatyw ocenionych negatywnie, zachęcamy do ponownego złożenia Formularza zgłoszeniowego z uwzględnieniem uwag zawartych w kartach oceny merytorycznej.

Zapraszamy do składania kolejnych zgłoszeń! 🙂