18.07.2019 r. POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych – dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.