Zmiana Regulaminu projektu – możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach społecznych!

Mając na uwadze ogłoszony z dniem 20.03.2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji znaczące ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa społeczne w Regulaminie projektu wprowadzono zapisy mające na celu wspomóc przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy. Poniżej przedstawiamy zmianę umożliwiającą przedsiębiorstwom społecznym zmniejszenie etatowości zatrudnionych osób (Uczestników/-czek projektu) do minimum ¼ etatu miesięcznie.

W paragrafie 7 Regulaminu projektu dodano ust. 7a o brzmieniu:

„Mając na uwadze ogłoszony z dniem 20.03.2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dopuszcza się możliwość zmniejszenia przez PS wymiaru zatrudnienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, do ¼ etatu miesięcznie w przeliczeniu na jedno miejsce pracy. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie PS, które podpisały umowę o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) do dnia 20.03.2020r. włącznie.”

Ponadto zmieniono w paragrafie 7 ust. 14 pkt. a), który otrzymał brzmienie:

„zapewnienia trwałości miejsc pracy przez okres minimum 13 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dzień przyznania dotacji i/lub utworzenia stanowiska pracy) z zachowaniem poziomu etatowości, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 7 lub w ust. 7 i 7a powyżej oraz”

Jednocześnie informujemy, iż fakt zmniejszenia etatowości w zatrudnieniu poszczególnych uczestników/-czek projektu należy zgłosić (wraz z krótkim uzasadnieniem) do właściwego Partnera projektu, który na podstawie otrzymanych informacji przygotuje stosowny aneks do umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji).

Zaktualizowany Regulamin projektu dostępny jest w zakładce Dokumenty